MTÜ Saare Rannarahva Selts (SRS) eesmärk on kohalike elanike, ettevõtjate ning suvesaarlaste huvide kaitsmine Saaremaa ja Sörve lääneranniku tuuletööstuspargiks muutmise plaani juures. Rannale liiga lähedal paneksid hiigeltuugenid ohtu rannarahva elu, tervise, vara ja traditsioonid. 

Siin kodulehel saavad huvilised tutvuda selle hiigelplaaniga ning ohtudega mida see kaasa toob. Selts mitte ei vastandu meretuugenitele, vaid pooldab nende rajamist sobivasse, keskkonnale ja elanikele ohutusse kaugusse ehk enam kui 50 km kaugusele rannast. Meres ruumipuudust ei ole.

Tööstuspargi mitmesugused keskkonnale ja inimestele kahjulikud mõjud (vt ohud ja uuringud) ulatuksid tuugenitest ca 45-50 km raadiusse. Valitseva läänetuule tõttu hõlmaks see mõjuala kogu kaardil nähtavat Lääne-Saaremaad, sealhulgas Kuressaare linna.  

Tänase seisuga oleks siia kavandatav valmides maailma suurim meretuugenite tööstuspark. See algaks kaldast ca 11 km kauguselt ning hõlmaks ligi 1400 km2 mereala (võrdluseks - Saaremaa kogupindala on ca 2700 km2). Tuugenid oleks ca 310 m kõrgused (seega nähtavad kuni 63 km kaugusele) ja neid oleks kokku ca 500 tk.  Neist moodustuks Tallinna telemasti kõrgune hiiglaslik pööritav sein, mis domineeriks Saaremaa lääneranniku merevaates ca 80 km laiuse katkematu müürina, mõjutades randlasi alates Tagamõisast ja Vilsandi saarest kuni Sõrve sääre tipuni välja. 

  Pirita teletorn (kogukõrgus 314 m, kohvikuplatvorm 170 m) pildistatuna 11 km kauguselt selle võrdlemiseks 310 m kõrguste tuugenitega 

Saare Rannarahva Seltsi mureks on mõjud, mida avaldaks Saaremaa läänerannikule kavandatava hiigeltööstuspargi 500 tuugeni poolt tekitatav madalsagedus- ja infrahelimüra, visuaal- ja valgusreostuse mõju, mikroklimaatilised muudatused, nanoplastide jms keemiline reostus, mereelustiku, linnustiku ja nahikute häiringud, mõjud meresetete liikumisele, kalapüügile, turismile, tööhõivele, väikesadamate jätkusuutlikkusele jne, jms. Kokkuvõttes seaks rannikule nii lähedal asuv tööstuspark küsimärgi alla Saaremaa lääneranniku traditsioonilised eluviisid ning kohaliku elu ajaloolise järjepidevuse aladel, mis jäävad hiigeltuugenitest ca 45 km raadiusesse. Reeglina ei lubata mujal Euroopas suuri tuugeniparke rannikule lähemale kui 50 km. Näiteks asub maailma senine suurim meretuugenite tööstuspark Hornsea 1/2 ca 120 km kaugusel Inglismaa idarannikust.

Siinse tööstuspargi nimivõimuseks on kavandatud kokku 7 GW. Võrdluseks on praegu Eestimaal kõiki erinevaid elektritootmise seadmeid kokku nimivõimsusega ca 2 GW ning kogu Eesti senine ajalooline hetketarbimise maksimum on 1,6 GW, ehk üle nelja korra väiksem siia kavandatavast võimsusest. Seega plaanitakse selle tööstuspargi elektritoodang liikuma Eestist välja (kasumitest rääkimata). Siia jääksid vaid häiringud ja reostus, mis tähendab et arenduskava on kokkuvõttes Saaremaad ning kogu Eestimaad kahjustav neokolonialistlik projekt. Halvemal juhul tuleks Eesti maksumaksjail hakata tuuleärile veel ka toetusi peale maksma.

Aga põhiline on, et peale välismaiste arendajate priskemate kasumite pole ühtegi põhjust, miks peaks lubama selle tööstuspargi rajamist lähemale kui 50-60 km rannikust - kohta kust häiringud meie kohalikku elukeskkonda kahjustama ulatuvad. Seltsi sihiks on, et soov säilitada kohalike vääriselupaik ja selle looduskeskkond ei jääks alla võõrkapitali neokolonialistlikele ärihuvidele. Kaugemal meres on selliste projektide arendamiseks ruumi küllaga. 

Siinsel veebilehel saavad huvilised tutvuda Saaremaa lääneranniku planeeringutega, tuugenitega kaasnevate erinevate mõjudega, vastavate uuringutega, planeeringute-teemalise kirjavahetusega, uudiste, meediakajastuste ning muu seonduvaga. Leht ise on pidevas uuenemises.

Seda lehte peab üleval Saare Rannarahva Selts.
Meiega ühenduse võtmiseks, meie tegevuse toetamiseks ja meiega liitumiseks leiad infot siit.
Meie FB-lehe aadress on https://www.facebook.com/groups/1563280704064522 


Mida siia plaanitavad tuugenid endist kujutavad?
Võrdluseks: Salme valla 3 MW võimsusega Eleon 3M116 tuulikul on kõrgust 122 m ja rootori läbimõõt 116 m. Salme väiksemate tuugenite kõrgused on 63-75 m ja rootorite diameetrid 39-44 m.

Mis tuugen üldse on, vaata siit.  Kui palju erinevad elektritootmis-tehnoloogiad ressursse vajavad

Suuremad tuugeni-tööstuspargid mujal Läänemeres: