MITTETULUNDUSÜHINGU „SAARE RANNARAHVA SELTS“ PÕHIKIRI:

I. Üldsätted

1.1 Mittetulundusühing „Saare Rannarahva Selts“ on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste ja juriidiliste isikute iseseisev, kasumit mitte taotlev organisatsioon, mis tegutseb heategevuslikuna avalikes huvides. 

1.2. Mittetulundusühingu nimeks on „Saare Rannarahva Selts MTÜ“; asukoha aadress Sõrve mnt 32, Salme alevik, Saaremaa vald, Saare maakond 93201 

1.3. Mittetulundusühing „Saare Rannarahva Selts“ (edaspidi tekstis „MTÜ“) on tähtajatult asutatud sõltumatu organisatsioon, mis juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadusandlusest ja käesolevast põhikirjast. 

1.4. MTÜ peamisteks tegevusaladeks on:

 1.4.1. EMTAK 94996 (kohaliku elukeskkonna ja looduse kaitsmine);

 1.4.2. EMTAK 94119 (piirkondliku turismi-, puhke- ja kalandusettevõtluse majandusliku heaolu ja tervikliku arengu toetamine); 

    1.4.3. EMTAK 94992 (piirkondliku elu edendamine).    

1.5. MTÜ eesmärkideks on:

   1.5.1. Keskkonnale kahjude tekitamise ennetamine ja vältimine;

   1.5.2. Loodusliku mitmekesisuse säilitamine ja kaitsmine;

   1.5.3. Keskkonnahäiringute vähendamine võimalikult suures ulatuses, et kaitsta inimeste elukeskkonda, tervist, heaolu, vara ja kultuuripärandit;

   1.5.4. Säästva arengu edendamine, et kindlustada tervise- ja heaoluvajadustele vastav elukeskkond praegustele ning tulevastele põlvedele;    

 1.5.5. Rannarahva huvide kaitsmine ning sotsiaal-majandusliku heaolu hoidmine ja edendamine;

  1.5.6. Lääne-Saaremaa turismi-, puhke-, põllumajandus- ja kalandusettevõtluse toetamine ning kohalike traditsiooniliste eluviiside alalhoidmine.

1.6. Oma eesmärkide saavutamiseks MTÜ:

 1.6.1. Korraldab avalikke üritusi, konverentse, koolitusi ja seminare;

1.6.2. Organiseerib oma tegevusega seotud teabe kogumist ja levitamist;

 1.6.3. Arendab muid oma eesmärkide saavutamiseks vajalikke tegevusi;

 1.6.4. Arendab oma eesmärkide saavutamise toetuseks majandustegevust;

 1.6.5. Edendab eesmärkide kohast koostööd teiste ettevõtete ja organisatsioonidega, kohalike omavalitsustega, riiklike asutustega ja üksikisikutega;

 1.6.6. Teostab põhikirjast ja seadustest lähtuvalt kõiki oma seaduslikke õigusi;

 1.6.7. Võtab vastu toetusi, annetusi, sihteraldisi jms seadusega lubatud vahendeid.

 1.7. MTÜ majandusaasta algab 01. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

 II. Liikmelisus

2.1. MTÜ liikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga füüsiline ja juriidiline isik, kes soovib arendada MTÜ eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust. 

2.2. MTÜ-l peab olema vähemalt viis liiget. 

2.3. Liikmete vastuvõtmist ja väljaarvamist otsustab, liikmete üle arvestust peab ning liikmemaksu ja sisseastumismaksu kogumist korraldab MTÜ juhatus.

 III. Liikmete õigused ja kohustused

3.1. MTÜ liikmetel on õigus:

 3.1.1. osaleda MTÜ tegevuses;

 3.1.2. osaleda hääleõigusega MTÜ üldkoosolekul;

 3.1.3. valida ja olla valitud MTÜ juhtorganite liikmeks;

 3.1.4. saada juhatuselt ja muudelt organitelt teavet MTÜ tegevuse kohta;

 3.1.5. teha ettepanekuid MTÜ tegevuse korraldamiseks ning nõuda oma ettepanekute
 läbiarutamist MTÜ juhtorganites. 

3.2. MTÜ liikmed on kohustatud:

 3.2.1. aitama saavutada MTÜ eesmärke, osaledes MTÜ tegevuses ja selle kavandamises;

 3.2.2. järgima põhikirja nõudeid ja juhtorganite otsuseid;

 3.2.3. tasuma määratud sisseastumis- ja liikmemaksu;

 3.2.4. teavitama MTÜ juhatust oma toimivatest kontaktandmetest ja nende muutumisest.

 IV. Üldkoosolek

4.1. MTÜ kõrgeimaks organiks on MTÜ üldkoosolek, kus igal MTÜ liikmel on üks hääl. 

4.2. MTÜ üldkoosoleku pädevuses on:

 4.2.1. põhikirja muutmine;

 4.2.2. juhatuse liikmete määramine ja tagasi kutsumine;

 4.2.3. revisjoni korraldamine;

 4.2.4. sisseastumismaksu ja liikmemaksu suuruse määramine;

 4.2.5. teiste küsimuste otsustamine, mida pole seaduse või põhikirja alusel antud muude  organite pädevusse.

 4.3. Üldkoosolek kutsutakse kokku vähemalt üks kord aastas:

 4.4. Üldkoosoleku kokkukutsumiseks saadab MTÜ juhatus igale MTÜ liikmele vähemalt kaks nädalat enne üldkoosoleku toimumist vastava kirjaliku teate või e-kirja.

 4.5. Iga liige saab üldkoosolekul osaleda isiklikult või siis volitada teist MTÜ liiget ennast esindama. Üldkoosolek on otsustusvõimeline sõltumata seal esindatud liikmete arvust.

 4.6. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle 2/3 koosolekul esindatuist.

4.7. Üldkoosoleku otsus loetakse vastuvõetuks ilma koosolekut kokku kutsumata, kui kõik MTÜ liikmed hääletavad kirjalikult otsuse-ettepaneku poolt.

 V. Juhatus

5.1. MTÜ tegevust juhib juhatus, milles on 5 (viis) liiget. MTÜ-d võib ainuisikuliselt esindada iga juhatuse liige.

 5.2. juhatuse liikmed määrab üldkoosolek ametisse kuni 5 (viieks) aastaks.

 5.3. juhatuse otsuse langetamiseks on vajalik juhatuse liikmete häälteenamus.

 5.4 juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem, kui 1 (üks) kord aastas.

 5.5. juhatus võib otsuse vastu võtta juhatuse koosolekut kokku kutsumata, kui selle otsuse poolt hääletavad kirjalikult kõik juhatuse liikmed.  

 VI. Ühinemine, jagunemine, likvideerimine ja varade jaotus

6.1. MTÜ ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seaduses sätestatud korras.

 6.2. MTÜ likvideerijateks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.

 6.3. MTÜ likvideerimisel läheb pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist allesjäänud vara üle tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud samalaadse tegevussuundadega mittetulundusühingutele.

 VII. Põhikirja muutmine ja täiendamine

7.1. Käesoleva põhikirja muutmise ja täiendamise otsustab üldkoosolek.

7.2. Otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle 2/3 (kahe kolmandiku) üldkoosolekust.

7.3. Põhikirjaga ette nähtud MTÜ eesmärgi muutmiseks on vaja vähemalt 9/10 (üheksa kümnendiku) MTÜ liikmete nõusolek. Muutmist otsustanud üldkoosolekul mitteosalenud liikmete nõusolek peab olema esitatud kirjalikult.

7.4. Kõik põhikirjaga reguleerimata küsimused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele.


Mittetulundusühingu „Saare Rannarahva Selts“ põhikiri kinnitati MTÜ asutamislepinguga Salmel, 13. novembril, 2022. aastal. 

MTÜ kanti registrisse 13. detsembril, 2022. aastal (registrikood 80619618).