*Saare Wind Energy (SWE) planeeringudokumendid - https://swe.ee/uudised-ja-materjalid/
(SRSelts ei olnud selle hoonestusloa toimingutega alustamise ajaks ajaks veel asutatud)
*SWE algselt kavandatud hoonestusala täiendava laiendamise otsus 22.02.2024  SWE ala.pdf

*SWE projekti keskkonnamõjude hindamise (KMH) aruanne : 2023_08_14_SWE-meretuulepargi-KMHA_FINAL.pdf
*SRS edastas 29.09.2023. Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile (TTJA) omapoolsed vastuväited seoses plaanitud hiigeltuuletööstuse 1. osa KMH aruandega : SRS Kiri SWE KMH.pdf
*SWE vastus SRSeltsi kirjale: SWE_KMH_vastuskiri_MTÜ_Saare_Rannarahva_Selts (83).pdf

*TTJA - KMH teemaline kiri SWE-le - TTJA SWE KMH 29092023.pdf
*Kliimaministeerium - KMH teemaline kiri SWE-le - aruande täiendamine.pdf

UUDIS - Vabariigi  Valitsuse 22.02.2024 istungi kommenteeritud päevakorra väljavõte:

Valitsuse 28. mai 2020. a korralduse nr 183 "Hoonestusloa menetluse ja keskkonnamõju hindamise algatamine" muutmine. Esitaja: kliimaminister Kristen Michal. Tüüp: Korralduse eelnõu

Eelnõu kohaselt muudetakse Saare Wind Energy taotlusel algatatud hoonestuloa ala meretuulepargi rajamiseks Saaremaa läänerannikul.

Keskkonnauuringud näitasid, et SWE meretuulepargi esialgse kavandatud ala sügavates savi ja saviliivaga täitunud nõgudes lääne-, kesk- ja idaosas ei ole võimalik vajalikel vundamentidel elektrituulikuid püstitada. Täiendavalt tuvastas Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut kalastiku ja merepõhja elupaikade uuringus, et esialgsel hoonestusloa alal asuvad looduskaitsealused elupaigatüübid, kuhu samuti tuulikuid rajada ei saa. Seetõttu tuleb algset hoonestusloa ala muuta.

Uuringute tulemustest lähtuvalt esitas Saare Wind Energy taotluse hoonestusloa ala korrigeerimiseks ja laiendamiseks kogupindalaga kuni 197,5 km2, mis on varasemaga võrreldes suurenemine kuni 18,6% ulatuses.

Hoonestusloa taotluse esitamisel kehtinud veeseaduse redaktsiooni kohaselt võib valitsus hoonestusloa taotleja põhjendatud taotlusel muuta hoonestusloa algatamisel määratud tingimusi. Hoonestusloa algatamise muutmisega üksnes laiendatakse algatatud hoonestusloa menetluses hoonestusloaga koormatavat ala ja korrigeeritakse selle piire ehk võetakse menetlusse suurem ala. Sellega ei anta välja hoonestusluba. Kui hoonestusluba menetluse tulemusel tulevikus antakse ja arendaja selle realiseeriks, siis oleks meretuulepark elektriturule lisanduv 1400 MW võimsusega taastuvelektri tootja. Korralduse eelnõu valmistas ette tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet. Kliimaministeerium on korralduse lõppjäreldustega nõus ning seetõttu on teinud valitsusele ettepaneku Saare Wind Energy OÜ 07.10.2022 taotluse rahuldamiseks.